Cavalier King Charles wandelclub

Eeuwige jachtvelden

Hier is de plek waar je je lieveling kan herdenken met teksten, foto’s, gedichten, noem maar op. Je bent vrij dit zelf in te vullen naargelang je behoefte dit verdriet met de wereld te willen delen. Je kan hier ook je e-mail adres kwijt zodat mensen je kunnen troosten. Gewoon alles doormailen naar mij.

So long gone from your life
But never absent from your heart
Just this side of heaven is a place
called Rainbow Bridge

When an animal dies that is especially
close to someone here,
that pet goes to Rainbow Bridge

There are meadows and hills
for all of our special friends
so they can run and play.

There is plenty of food, water and sunshine.
All our friends are warm and comfortable.

All animals who had been ill and old
are restored to health and vigor.
Those who were hurt or maimed,
are made whole and strong again.

The animals are happy and content,
except for one small thing :
They each miss someone very special,
someone who was left behind.

They all run and play together,
but the day comes, when one
suddenly stops and looks into the distance.

His bright eyes are intent :
His eager body begins to quiver.
Suddenly, he breaks form the group,
flying over the green grass, faster and faster.

You have been spotted, and when you and your special friend, finally meet, you cling together in joyous reunion.

The happy kisses rain upon your face :
Your hands again caress the beloved head.
You look once more into those trusting eyes.

So long gone from your life,
but never absent from your heart…
…Then you cross the Rainbow Bridge,
together…

You cling together,
never to be parted again…

Zolang weg uit je leven
maar altijd aanwezig in je hart
Aan deze kant van de hemel is er een plaats
die Regenboog Brug heet.

Als een dier, dat een heel sterke binding
heeft met iemand hier, overlijdt,
gaat dit huisdier naar de Regenboog Brug

Daar zijn weiden en heuvels,
voor al onze speciale vrienden,
zodat ze kunnen rennen en spelen

Er is genoeg voedsel, water en zonneschijn.
Al onze vrienden zijn er warm en comfortabel.

Alle zieke en oude dieren worden hersteld
in gezondheid en kracht.
Welke gewond of verminkt waren,
worden weer ongeschonden en sterk.

De dieren zijn gelukkig en tevreden,
maar er is één klein ding :
Ze missen allemaal een speciaal iemand,
iemand die achtergebleven is.

Ze rennen en spelen samen, maar de dag komt waarop er één plotseling stopt
en in de verte kijkt.

Zijn heldere ogen staan strak :
zijn verlangende lichaam begint te trillen.
Opeens breekt hij van de groep,
vliegt over het gras, sneller en sneller.

Je bent gezien, en wanneer jij en je vriend,
elkaar eindelijk treffen, houden jullie
elkaar stevig vast.

De vrolijke kussen regenen op je gezicht :
Je handen aaien de liefdevolle kop.
Weer opnieuw kijk je in die vertrouwde ogen.

Zo lang weg uit je leven,
maar altijd aanwezig in je hart…
…Dan steek je de Regenboog Brug over,
Samen…

Stevig houden jullie elkaar vast,
om nooit meer apart te zijn…